Zásady ochrany osobných údajov

 

Prevádzkovateľom webového sídla je spoločnosť VAU s.r.o. so sídlom: 258 935 24 Čajkov IČO: 44997124, IČ DPH: SK2022940304, zastúpená Ing. Antonom Uhnákom, konateľom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú anton@uhnak.sk (e-mail) a telefónne číslo je 0915 277 464.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity. Aby sme vám  mohli poskytnúť naše a tovary, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a 18/2018 Zb. z.  Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime.

1. účel: Objednávanie a komunikácia

Ak sa rozhodnete nám napísať alebo zatelefonovať, aby ste u nás objednali tovar či službu, tak počas celého trvania nášho predzmluvného z zmluvného vzťahu budeme spracúvať vaše osobné údaje. 

Právnym základom, pre spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete na účel objednania služby je GDPR článok 6, písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia a/ alebo faktúračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou kontaktného formulára a e-mailu, ktorým sú zaslané do e-mailovej schránky prevádzkovateľa. Dĺžka spracúvania je počas trvania (pred)zmluvného vzťahu, po jeho ukončení sú v primeranom rozsahu archvivované v zmysle zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve

2. účel: Predaj 

Ak si objednáte naše tovary alebo služby, dohodneme sa na spôsobe doručenia – kuriérom alebo osobný odber.

Právnym základom, pre spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete na účel objednania služby je GDPR článok 6, písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia a/ alebo faktúračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou kontaktného formulára a e-mailu. Dĺžka spracúvania je stanovaná zákonom č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve a obchodným zákonníkom.

3. účel: Reklamácie

V prípade, že príde ku reklamačnému konaniu, tak postupujeme podľa všeobecných obchodnýchp podmienok spoločnosti VAU s.r.o.

Právnym základom, pre spracúvanie vašich osobných údajov na účel reklamácie je GDPR článok 6, písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, poštová/ faktúračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou e-mailu. Dĺžka spracúvania je stanovaná zákonom č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve a ďalšou príslušnou legislatívou.

4. účel: Newsletter

Ak sa rozhodnete odoberať náš newsletter, tak v tomto prípade je účelom spracúvania zasielanie nášho newsletter na vami zvolenú e-mailovú adresu. 

Newsletter obsahuje spravidla zhrnutie aktuálnej ponuky vín a podujatí, ktorých sa plánujeme zúčastniť, ako aj noviniek z nášho vinárstva, ktoré si myslíme, že by Vás mohli zaujímať na základe našej predošlej spolupráce. Vo výnimočných prípadoch pomáhame spropagovať výrobky alebo služby našich spriatelených subjektov.

Vaše osobné údaje, konkrétne meno a e-mailovú adresu, spracúvame na základe vášho súhlasu  podľa ustanovania GDPR  čl. 6 a), a to až do dňa, kým sa neodhlásite z odberu tlačidlom alebo linkou umiestnenými na konci každého newsletter.

5. účel: Sociálne siete

Pri vašich aktivitách na sociálnych sieťach je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov priamo sociálna sieť (Facebook, Instagram), v zmysel podmienok medzi vami a danou spoločnosťou. Našou spracovateľskou operáciou je napríklad uvedenie vášho mena, priezviska, zvolenej prezývky a fotografie či videa, ak označíte nejaký príspevok, že sa vám páči alebo ako ho zdieľate. Tiež vás môžeme označiť (tag) na fotografiách, videách a v príspevkoch, ktoré uverejníme. Ak si označovanie neprajete, prosím, upravte si nastavenia súkromia v príslušnej sociálnej sieti v sekcii Nastavenia. Naše spracúvanie vašich osobných údajov realizujeme na právnom základe oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, f), pričom maximálne rešpektujeme vaše právo na zachovanie dôstojnosti.

6. účel: Analýza, štatistika

Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší. Máme oprávnený záujem (GDPR čl. 6, ods. 1, f), zabezpečiť vašu maximálnu spokojnosť. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii 30 dní, potom sú nenávratne prepísané novými údajmi.

Druhým nástrojom na zvyšovanie kvality nášho webu, je Jetpack od spoločnosti Automattic Inc. Vďaka tomuto nástroju sme schopní sledovať výkonnosť stránky, napríklad počet návštevníkov a odkiaľ prichádzajú (priame vyhľadávanie sociálne siete a iné zdroje). Údaje sú spracúvanév anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Táto operácia má nepravidelný charakter. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii až do vymazania služby Jetpeck.

7. Cookies

Cookies sú nevyhnutnou súčasťou drvivej väčšiny internetových prehliadačov. Prosím prečítajte si podrobnú informáciu o používaní cookies a nastavte si svoje preferencie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ako dotknutá osoba máte právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
  2. odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania 
  3. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania 
  4. prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou 
  5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie 
  6. vymazanie a zabudnutie 

Svoje práva týkajúce sa osobných údajov si môžete uplatniť elektronickou poštou na anton@uhnak.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: VAU s.r.o. so sídlom: 258 935 24 Čajkov. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Povinnosti dotknutej osoby (klienta)

  1. Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
  2. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny. 

Ako chránime vaše údaje

  1. Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
  2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi. 

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail anton@uhnak.sk alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.