PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „VYHRAJTE VÍNNY REŽIM“

Súťaž o Balíček vín Vášnivý someliér v hodnote 114 eur (ďalej len ,,Pravidlá“).

 

 1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom Súťaže je občianske združenie Terroir Tekov, Družstevnícka 10, 934 01 Levice, IČO: 42333997 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

 1. Čas konania Súťaže

Súťaž sa koná od 10. 10. 2021 až 15. 12. 2021 Deň 10. 10. 2021 je dňom, kedy sa možno prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 15. 12. 2021 je dňom, kedy sa možno poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

 

 1. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá v čase konania Súťaže dovŕšila aspoň 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži stanovené týchto Pravidlách, pričom zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov (ďalej len „Účastník Súťaže”).

 

 1. Zaradenie do Súťaže

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovnú podmienku:

– v čase konania Súťaže nakúpi na internetovom obchode ochutnaj.terroirtekov.sk aspoň jeden z ponúkaných balíčkov vína.

 

Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom Výhry.

 

Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie názvu konta výhercu na Facebook stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/terroirtekov.

 

 1. Žrebovanie

Usporiadateľ po skončení Súťaže náhodne vyžrebuje dňa 16. 12. 2021 zo všetkých Účastníkov, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže 1 výhercu a 2 náhradníkov.

 

 1. Výhra

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

 • Balíček vín Vášnivý someliér

 

 1. Oznámenie výhry

Výhercovia budú Usporiadateľom na Facebook stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/terroirtekovvyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, prostredníctvom súkromnej správy.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať v deň žrebovania, budú oslovení ich náhradníci.

Výhra bude odovzdaná výhercom podľa dohody kuriérom. V prípade, že si Výherca výhru nepreberie, jeho právo na výhru zaniká.

 

 1. Osobné údaje

 

Zapojením sa do Súťaže každý Účastník dobrovoľne udeľuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu týchto Pravidiel súťaže, za podmienok uvedených nižšie, pričom si je vedomý, že Súťaž je organizovaná na kanály Usporiadateľa prevádzkovanej na sociálnej sieti Facebook. Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (spôsobom viď časť „Práva dotknutej osoby“).

 

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov  poskytované Usporiadateľom v rozsahu čl. 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

 

 • Usporiadateľ spracúvajúci osobné údaje Účastníkov: občianske združenie Terroir Tekov, Družstevnícka 10, 934 01 Levice, IČO: 42333997.

 

 • Dotknutá osoba: Účastník – fyzická osoba, ktorá sa zapojila sa do Súťaže, fyzická osoba vylúčená z možnosti účasti v Súťaži a vyžrebovaný výherca.

 

 • Účel spracúvania osobných údajov: (i) zapojenie Účastníka do Súťaže, (ii) preverenie splnenia podmienok účasti v Súťaži Účastníkom, (iii) plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Usporiadateľovi z tejto Súťaže, (iv) žrebovanie víťazného Účastníka – výhercu, (v) kontaktovanie Účastníka v súvislosti s prebiehajúcou súťažou (vi) vyhlásenie výsledkov žrebovania v Súťaži (vii) zabezpečenie riadneho priebehu Súťaže.

 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas Účastníka, ktorý Účastník udelil svojim dobrovoľným zapojením sa do Súťaže „Súťaž „VYHRAJTE VÍNNY REŽIM“ čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonných povinností Usporiadateľa súvisiacich predovšetkým s riadnym priebehom Súťaže v zmysle legislatívy SR upravujúcej organizáciu spotrebiteľských súťaží a v zmysle legislatívy SR súvisiacej s vedením účtovníctva Usporiadateľa (na tieto účely sú spracúvané najmä údaje Účastníka – výhercu v Súťaži, ktorému bola odovzdaná výhra v Súťaži).

 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre úspešné zapojenie dotknutej osoby, resp. posúdenie či Účastník spĺňa podmienky na zapojenie do Súťaže. V prípade, že Účastník súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá, jeho údaje Usporiadateľ bezodkladne vymaže a Účastník bude vyradený zo Súťaže a zlosovania.

 

 • Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Účastníka poskytované:
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní, správne orgány a ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom (napr. kontrolné orgány a orgány dohľadu, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR, daňový úrad atď.),
 • kuriér / poštový podnik za účelom doručenia zásielky (ak je výhra výhercovi doručovaná poštovou zásielkou / kuriérom),
 • a poverení sprostredkovatelia, ktorých Usporiadateľ na základe zmluvných dojednaní zapojí do organizácie Súťaže, predovšetkým občianske združenie Terroir Tekov, Družstevnícka 10, 934 01 Levice, IČO: 42333997
 • Existencia automatizovaného rozhodovania a vrátane profilovania: automatizované rozhodovanie a profilovanie Účastníkov sa nevykonáva.

 

 • Zverejňovanie osobných údajov Účastníka a ich cezhraničný tok do tretích krajín: Usporiadateľ súťaže cezhraničný tok do tretích krajín nevykonáva.

 

Z dôvodu ochrany osobných údajov Usporiadateľ na fanpage sociálnej siete, zverejní len nickname výhercu / skrátený nickname výhercu, resp. jeho priezvisko, ktoré vyžrebovaný výherca používa na sociálnej sieti bez ďalších údajov a informácií o dotknutej osobe. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za rozsah osobných údajov zverejnených dotknutou osobou v profile na sociálnej sieti a ich možné prepojenie na výhru v Súťaži.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov:
 • Na základe súhlasu Účastníka sú jeho osobné údaje spracúvané počas trvania účelu spracúvania osobných údajov (trvania Súťaže, zlosovania a odovzdania výhry).
 • Údaje spracúvané na základe zákonných povinností Usporiadateľa budú spracúvané výlučne len v lehotách ktoré definuje príslušná legislatíva SR (najmä údaje výhercu sú spracúvané v zmysle zákona o účtovníctve po dobu 10 rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom bola Súťaž organizovaná).

 

 • Práva dotknutej osoby: Účastník ako dotknutá osoba má (i) právo požadovať od Usporiadateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu / vymazanie / obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, (iv) právo na prenosnosť údajov, (v) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; Účastník, ktorý chce podať žiadosť alebo sťažnosť Usporiadateľovi ohľadom spracúvania osobných údajov a uplatniť si svoje práva (vrátane odvolania súhlasu so spracúvaním údajov), môže tak vykonať:
 • písomne na adrese: Terroir Tekov, Družstevnícka 10, 934 01 Levice,
 • elektronicky na adrese: ochutnaj@terroirtekov.sk

 

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov (v rozsahu čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR) spracúvaných občianskym združením Terroir Tekov sú dostupné na https://ochutnaj.terroirtekov.sk/ochrana-sukromia/.

 

 1. Dane

 

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,00 Eur uhradiť daň z príjmov.

 

 1. Osobitné ustanovenia

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok účasti v Súťaži, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry, ktorá budú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže, Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní webe Usporiadateľa ochutnaj.terroirtekov.sk

 

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v peňažnej forme alebo na akúkoľvek inú kompenzáciu.

 

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webe Usporiadateľa ochutnaj.terroirtekov.sk

 

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak tento nebude spĺňať podmienky Súťaže a/alebo obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

 

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť sociálnej siete Facebook, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

V Leviciach, dňa 9. 10. 2021